+

Teknik Servis

Distribütörü olduğu ürünlerin pazarlamasını; toptan ve perakende satışlarını yapmakta olan NEFAN, temsil ettiği markaların garanti ve satış sonrası hizmetlerini de sağlamaktadır.


Modern elektronik bakım aletleri ile donatılmış, uzman kadrolu ve TSE Belgeli NEFAN Servis Laboratuarı, şirketin müşteri odaklı mükemmel hizmet vermesini sağlayan unsurlardan biridir.NEFAN Servis aynı zamanda Telekomünikasyon Kurumu Yetki Belgesi ile, Telsiz Mikrofon ve FM Verici Sistemleri için servis ve değerlendirme hizmeti vermektedir.


Nefan, 2012 yılından beri, Shure dijital ürünlerinin  servisini vermek üzere , servis ekipmanı ve eğitimlere yatırım yapmış ve tüm test ve onarım ekipmanlarını en üst teknolojiye uygun seviyeye getirmiştir.


Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için garanti içi ve dışı tüm arızalar ve sorunlar en kısa sürede ele alınmakta , ve geniş yedek parça envanterimiz sayesinde , tecrübeli uzman servis ekibimiz tarafından gecikmeksizin çözümlenmektedir
Ürünleriniz için teknik destek talep etmek için hizmet merkezimizdeki servis departmanını arayabilirsiniz
 
NEFAN  Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Barbaros Bulvarı , Bahar Sokak
Baras İş Merkezi No 4/7
Gayrettepe – Istanbul
Tel      : 0212 2884139
e-mail : Servis+nefan.com


Destek

Nefan sattığı ürünlerin bireysel veya kurumsal kullanıcılarına , kurulum , uygulama ve işletme desteği sağlamaktadır. Ürünlerimizin en uygun şartlarda arzulanan hizmeti verebilmesi için sürekli bakım ve destek sağlanabilmektedir


Müşterilerimizin özel talepleri, destek ekibimizce hızla ele alınmakta ve uygulama için uygun ürün tespiti yapılarak satış departmanı ile koordineli şekilde teklif haline dönüştürülmektedir


Satış öncesinde ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun teyidi , ve satış sonrasında kurulum ve kullanma bilgileri müşterilere sunulmaktadır.


Satış,  destek ve servis ekibimiz güncel ürün bilgilerinin yanısıra yeni çıkan veya özel ürünler konusunda düzenli olarak bilgi tazelemesi ve eğitim görmektedirler


Distribütörü olduğumuz markaların ürün yelpazesi , model özellikleri , satışı konusunda tüm bayilerimize düzenli bilgi iletimi sağlanmaktadır 


Garanti belgesi (6502 Sayılı Kanuna göre)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği, ilgili ürünlerimiz ile sunulan garanti belgesi ve koşulları aşağıdadır . Şirketimiz kanun tarafından garanti belgesi istenmeyen ürünler için de , müşterilerinin haklarını korumak adına gereken tüm garanti koşullarını uygulamaktadır. 


GARANTİ ŞARTLARI


1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.


3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;


a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,


haklarından birini kullanabilir.


4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.


5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;


- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;


tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.


7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.


9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR


  • Malın garanti süresi içinde malzeme, işçilik veya imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde de, 3, 4. ve 5. Maddelerde yer alan haklar  şirketimizce sunulmaktadır
  • Malın tüketiciye teslimi sonrası nakliye esnasında oluşan hasarlar, doğal afetlerin etkileri, yangınlar, elektrik şebeke düzensizlikleri, çevre şartlarından veya kanun dışı hareketlerden kaynaklanan arızalar ile yetkili servisler dışında açılan, kurcalanan, etiketi sökülen, çıkmaz etiket yapıştırılan, boyanan, darbeye maruz kalan, seri numarası silinen ürünler garanti kapsamı dışındadır.
  • Garanti belgesinde satış bilgilerinin eksik olması halinde , malın satış faturasında yer alan bilgiler geçerli sayılır.