+

Technical Service

NEFAN provides after sales service and warranty support for products sold as well as  in and out of warranty support for the brands that it represents.


Equipped with modern maintenance tools and with its professional team, TSE Certified NEFAN Service Laboratory is one of the elements of the company that provides excellent, customer-focused service. Also with its Telecommuication Institution Authorization Certificate, NEFAN offers evaluation services for Wireless Microphones and FM Transmitter Systems.


Since 2012 NEFAN has invested in service equipment and trainings and upgraded its test and maintenance equipment to the highest technology level in order to better serve the new line of Shure digital products


To request technical repair service for your products please call our service department at :


NEFAN  Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Barbaros Bulvarı , Bahar Sokak
Baras İş Merkezi No 4/7
Gayrettepe – Istanbul
Tel      : 0212 2884139
e-mail : Servis+nefan.com


Support

NEFAN provides installation,  application operation and after sales support for  consumers and  professional users.


Special demands of our customers are quickly analyzed by our support team, proper products for the application are determined and presented as an offer, in coordination with the sales department. information on the proper installation and operation of products and systems is given in trainings .


Our marketing, support and service team are continuously trained and informed about brand new or special products as well as the current products.


Our dealers regularly receive updated information about our product range and pricing


Nefan provides warranty cover to all products sold as stipulated in the Law # 6502. Products not covered by Law # 6502 are also covered fully by manufacturer's and Nefan's warranty


Garanti belgesi (6502 Sayılı Kanuna göre)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği, ilgili ürünlerimiz ile sunulan garanti belgesi ve koşulları aşağıdadır . Şirketimiz kanun tarafından garanti belgesi istenmeyen ürünler için de , müşterilerinin haklarını korumak adına gereken tüm garanti koşullarını uygulamaktadır. 


GARANTİ ŞARTLARI


1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.


3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;


a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,


haklarından birini kullanabilir.


4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.


5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;


  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
     

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.


7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesinebaşvurabilir.


9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR


  • Malın garanti süresi içinde malzeme, işçilik veya imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde de, 3, 4. ve 5. Maddelerde yer alan haklar  şirketimizce sunulmaktadır
  • Malın tüketiciye teslimi sonrası nakliye esnasında oluşan hasarlar, doğal afetlerin etkileri, yangınlar, elektrik şebeke düzensizlikleri, çevre şartlarından veya kanun dışı hareketlerden kaynaklanan arızalar ile , yetkili servisler dışında açılan, kurcalanan, etiketi sökülen, çıkmaz etiket yapıştırılan, boyanan, darbeye maruz kalan, seri numarası silinen ürünler garanti kapsamı dışındadır.
  • Garanti belgesinde satış bilgilerinin eksik olması halinde , malın satış faturasında yer alan bilgiler geçerli sayılır.